Vyhľadávanie

Kontakt

Fitness Club

Partizánska 3878
Šariš centrum
Bardejov 08501

0944 212 400
0903 104 822
0903 662 133

Otváracie hodiny:

Pondelok:   07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Utorok:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Streda:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00 

Štvrtok:      07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Piatok:        07.00 - 10.00

                    16.00 - 20.00

Sobota:      na objednávku

Nedeľa:      09.00 - 12.00 

Reklamný partner nášho fitness centra

Prevádzkový poriadok

a/ Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

    FITNES CLUB, Partizánska 3878, Bardejov 08501

    IČO: 45 300 453        DIČ: 1081775981

b/ Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

    FITNES CLUB je zaradené do kategórie "Rekondičné cvičenie" a poskytuje tieto služby. V celom fitnes centre platí prísny zákaz fajčenia.

c/ Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

    V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie zodpovedá Dana Varcholová - ktorá dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

    Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. V priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený stály prívod pitnej vody a teplej vody. Podlahy musia byť pružné, nekĺzavé a ľahko čistiteľné.

    V prevádzke sa môžu používať len také telovýchovné náradie a zariadenia, aby sa pri ich používaní podľa návodu výrobcu nehrozilo alebo nepoškodilo zdravie ich používateľov.

    Klient pri používaní strojov, náradia a pomôcok musí postupovať podľa návodu výrobcu a podľa pokynov zodpovedného pracovníka.

    Zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a musia byť vybavení osobními ochrannými pracovnými prostredkami, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. K dispozícii majú uterák a mydlo.

    Návštevníci - športovci majú k dispozícii šatne - oddelené podľa pohlavia, ktoré sú vybavené lavičkami a vešiakmi, oddelené sprchy s WC a samostatné WC muži a WC ženy s umývadlami v predsieni. Vo WC sú umývadlá s výtokom pitnej vody a teplej vody, tekuté mydlo a jednorázové utierky.

    Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. V zariadení musí byť va vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne doĺňa.

d/ Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia:

 • do fitness klubu je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú alebo fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, alebo osobám pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok
 • klientom sa odporúča, aby sa pred začatím cvičebného programu podrobili komplexnej lekárskej prehliadke
 • návšeteva fitness klubu sa neodporúča chorým osobám
 • cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitness klubu sú klienti povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným, sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov
 • klient je akúkoľvek poruchu zariadenia okamžite ohlásiť personálu fitness centra
 • návštevník je povinný pri využívaní služieb fitness klubu uposlúchnuť personál
 • vstupovať do priestorov posilňovne môže klient len vo vhodnej a čistej obuvi a primeranom odeve
 • pri cvičení je klient povinný používať vlastný uterák ako podložku
 • v celých priestoroch fitness centra je prísny zákaz fajčenia

 

e/ Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Prevádza je udržiavaná v čistote a poriadku. V prevádzke sa upratuje a vetrá každý deň a to pred otvorením alebo po skončení prevádzkových hodín.

Sanitačný program zahŕňa:

 • vysávanie a umývanie podlahy v posiňovni                             denne
 • čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel, spŕch a šatní              denne
 • čistenie šatňových skriniek                                                  denne
 • vynášanie komunálneho odpadu                                           denne
 • vetranie posilňovne, šatní, spŕch a WC                                  denne

/posilňovňa - kontinuálne vzduchotechnikou, ostatné priestory prirodzene oknami/

 • vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku   raz za týždeň

Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej siete. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať pracovný postup uvedený v návode výrobcu prípravku.

Najčastejšie používané prostriedky:

 1. čistiace: Jar, Cilit, prášok Cif...
 2. dezinfekčné: Savo (5% roztok, 30 minút, Incidúr spray - do zaschnutia)

2x ročne sa čistia osvetľovacie telesá. Každé 2 roky sa prevádzka vymaľuje.

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a 1x týždenne dezinfekujú. Odvoz TKO zabezpečuje prenajímateľ priestorov (podľa zmluvy o prenájme).

f/ Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcií povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia plôch, zariaďovacích predmetov, podláh a zariadení na osobnú hygienu je vykonávaná denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas prevádzky. Na sanitáciu a dezinfekciu slúžia jednoduché pomôcky - vedrá, utierky, kefy, čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na trhu. Jeden krát mesačne sa prevádza utieranie prachu na ťažko prístupných miestach, 3x ročne umývanie okien. Pri používaní dezinfekčného prípravku sa postupuje podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiava doba expirácie. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované, resp. sa do nich dávajú jednorázové igelitové vrecká a ich dezinfekcia sa vykonáva min. 1x týždenne. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonávané najmenej raz sa dva roky.

g/ Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien

2x ročne sa čistia osvetľovacie telesá, použitím dostupných čistiacich prostriedkov

3x ročne umývanie okien, použitím  dostupných čistiacich prostriedkov

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený va vhodnom a viditeľnom mieste.

V Bardejove dňa: 1. 11. 2011

Vypracoval: Mgr. Dana Varcholová